Våre Vedtekter

§ 1

Foreningens navn er Pus i Hus, Dyrevern Agder.

§ 2

Foreningens formål er å hjelpe katter til et trygt og verdig liv samt å formidle kunnskap om riktig dyrehold i henhold til kattens behov.

Foreningen skal hjelpe dyr i nød og sikre dyrs rettigheter. Pus i Hus jobber for at dyr skal behandles med respekt og nestkjærlighet.

Vi setter dyrs rettigheter og levevilkår i fokus, og jobber for at dyr skal få et verdig, godt liv.

PIH skal så langt det er mulig ut fra de tilgjengelige ressurser, ta vare på og omplassere dyr som har behov for nye hjem.

Vi arbeider for at dyr skal beskyttes av loven og gis samme respekt uavhengig av alder, kjønn, utseende, helsetilstand.

PIH skal spre kunnskap om dyrevern, dyrs behov og velferd, arbeide for at vilkårlig og unødig avlivning av dyr ikke finner sted.

§ 3

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmer har taushetsplikt.

Leder, 1 styremedlem, er på valg samme år. Alle som er på valg kan gjenvelges. Det er 3 stemmeberettigede i styret.

Hvis varamedlem er inne for et styremedlem, har varamedlem stemmerett. Styremøte holdes så ofte omstendighetene gjør det nødvendig eller ønskelig.

I tilfelle stemmelikhet ved avstemminger på styremøter, avgjør lederens stemme utslaget. Det skal avholdes minst 1 medlemsmøte i året og årsmøte innen utgangen av Mars hvert år.

Ved årsmøte skal det føres protokoll som underskrives av to valgte representanter.

Årsmøtet skal inneholde

  • Styrets årsberetning.
  • Regnskap for det forløpne år.
  • Budsjett for inneværende år.
  • Valg i henhold til §4. I tillegg til vag av styret, kan det velges de komiteer som anses nødvendig eller ønskelig.
  • Avstemming over innkomne saker.
  • Posten eventuelt kan settes på dagsorden, men det er ikke anledning til å gjøre vedtak under denne.

Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når 2/3 av styrets medlemmer anser dette ønskelig.

§ 4

Såfremt et medlem gjør seg skyldig i en uverdig handling som strider mot foreningens formål eller på annen måte motarbeider foreningen, blir vedkommende suspendert ved styrets beslutning og eventuelt strøket som medlem av foreningen ved årsmøte.

§ 5

Forandringer i foreningens lover må for å kunne bli gyldige, innleveres skriftlig til styret minst 2 uker før årsmøtet og deretter vedtas med minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. Forandringer må ikke stride mot foreningens formål.

§ 6

Såfremt foreningen skulle bli vedtatt avviklet, blir foreningens kapital overført til dyrevernsformål.

Foreningens formål er å hjelpe dyr til et trygt og verdig liv og å formidle kunnskap om riktig dyrehold i henhold til artens behov.

Login
© 2020 - 2024 PUS I HUS, DYREVERN AGDER Orgnr. 925270903